فرم سرمایه گذاری

image
image
image
image
image
image
image

ما کارآفرینان و استارتاپ های مستعد را به سرمایه گذاران با تجربه مرتبط کرده و این ارتباط را با حضور منتور های حرفه ای غنی تر می کنیم. شتاب دهنده خیام این امکان را برای همه ایجاد کرده تا بتوانند برای کسب و کار خود منابع مالی جذب کرده و روی بزرگترین ایده ها سرمایه گذاری کنند.

فرم سرمایه گذاری

فرم زیر را بصورت کامل پر کنید

فرم زیر را با دقت و بصورت کامل پر کنید